Όροι και προϋποθέσεις μελών

Το Πρόγραμμα Μελών Λευκό Χαρτί είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Ανήλικοι δικαιούνται να συμμετέχουν ως πρόσθετα Μέλη στο πλαίσιο του οικογενειακού προγράμματος «Λευκό Χαρτί». Ο αιτών κατά την εγγραφή θα επιλέγει την κατηγορία Μέλους στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και για την οποία θα πρέπει να πληροί τυχόν ηλικιακά ή άλλα κριτήρια.

Τα προνόμια Μελών που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελών Λευκό Χαρτί, όπως εκάστοτε ισχύουν, αναφέρονται στον ιστότοπο (website) του Λευκό Χαρτί με διεύθυνση https://www.lefkoharti.gr/membership/.

Εγγραφή και ιδιότητα Μέλους Λευκό Χαρτί

• Προϋπόθεση για την εγγραφή Μέλους Λευκό Χαρτί είναι η υποβολή προς την Λευκό Χαρτί  της συμπληρωμένης αίτησης εγγραφής (με φυσική υποβολή ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Λευκό Χαρτί) και η καταβολή του ποσού συνδρομής που ορίζεται από την Λευκό Χαρτί. Η καταβολή λαμβάνει χώρα είτε σε ταμείο του Λευκό Χαρτί είτε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. To Λευκό Χαρτί  διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων και να ζητά την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου (πχ. διαβατηρίου).

•  Από την ημερομηνία της εγγραφής, θα χορηγείται στον αιτούντα είτε άμεσα η οριστική Κάρτα Μέλους, είτε μία προσωρινή Κάρτα η οποία θα αντικαθίσταται από την οριστική Κάρτα Μέλους μόλις αυτή εκδοθεί από την Λευκό Χαρτί  Σε αναγνώριση της υποστήριξης των σκοπών του Λευκό Χαρτί που επιτυγχάνεται μέσω της καταβολής της συνδρομής, το Μέλος δικαιούται να απολαμβάνει τα προνόμια Μελών που αντιστοιχούν στην κατηγορία Μέλους που έχει επιλέξει.

• Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Μέλους είναι 5ετής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά την εγγραφή. Μετά τη λήξη ισχύος της Κάρτας Μέλους, ο κάτοχος – Μέλος, εφόσον επιθυμεί να συνεχίζει να υποστηρίζει το Λευκό Χαρτί, θα πρέπει να υποβάλει στην Λευκό Χαρτί  αίτημα ανανέωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών Λευκό Χαρτί και να καταβάλει στην Λευκό Χαρτί  το αντίστοιχο ποσό συνδρομής που καθορίζεται από την Λευκό Χαρτί 

• Η ιδιότητα Μέλους στο Πρόγραμμα Μελών Λευκό Χαρτί και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Τα Μέλη του Προγράμματος Μελών Λευκό Χαρτί υποχρεούνται να επιδεικνύουν την Κάρτα Μέλους όποτε αυτή τους ζητηθεί, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση των προνομίων Μελών που τους έχουν καταστεί διαθέσιμα.

• Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εμπορικών ή χρηματικών συναλλαγών.

• Κάθε Κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Λευκό Χαρτί  και ο κάτοχος – Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας, ο κάτοχος θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Λευκό Χαρτί , ώστε να είναι εφικτή η ακύρωση και αντικατάστασή της. Η Λευκό Χαρτί  δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση της Κάρτας της οποίας η απώλεια δεν έχει γνωστοποιηθεί προς αυτήν.

•  Το Λευκό Χαρτί  έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει οποιαδήποτε προνόμια Μελών ή και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα Μελών Λευκό Χαρτί ή επιμέρους κατηγορίες Μελών αυτού, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω της ιστοσελίδας www.lefkoharti.gr και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (email, sms, ταχυδρομική επιστολή).

• To Λευκό Χαρτί  δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε προνόμια Μελών του Προγράμματος Μελών Λευκό Χαρτί δεν είναι σε θέση να καταστούν διαθέσιμα στα Μέλη ή να υλοποιηθούν. Τα Μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια (π.χ, ξεναγήσεις, ειδικές εκδηλώσεις κ.ά.) ενδέχεται να καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών. Στην περίπτωση αυτή θα τηρείται σειρά προτεραιότητας των Μελών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού θέσεων.

• Σε περίπτωση που η εγγραφή Mέλους λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Λευκό Χαρτί: www.lefkoharti.gr/membership, το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής, αποστέλλοντας σχετική επιστολή με συνημμένη την Κάρτα Μέλους στην ταχυδρομική διεύθυνση του Προγράμματος Μελών Λευκό Χαρτί. Στην περίπτωση αυτή η Λευκό Χαρτί  θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής (και συνακολούθως της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών Λευκό Χαρτί) το ποσό της συνδρομής δεν επιστρέφεται. 

• Σε περίπτωση που παρέχεται από το Λευκό Χαρτί  η δυνατότητα αγοράς «συνδρομής-δώρου» για την εγγραφή τρίτου προσώπου ως Μέλους Λευκό Χαρτί, το ποσό της συνδρομής καταβάλλεται από τον αγοραστή της συνδρομής-δώρου και εκδίδεται από την Λευκό Χαρτί  σχετικός μοναδικός κωδικός δώρου (“gift promotion code”). Ο τρίτος στον οποίο περιέρχεται η συνδρομή δώρο δικαιούται να πραγματοποιήσει την εγγραφή Μέλους Λευκό Χαρτί οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της οριζόμενης διάρκειας της συνδρομής χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Λευκό Χαρτί : www.lefkoharti.gr/membership ή κατά την επίσκεψη στο Λευκό Χαρτί. Η εγγραφή προϋποθέτει την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής και την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών Λευκό Χαρτί από τον τρίτο. Σε περίπτωση που η αγορά της συνδρομής δώρου έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Λευκό Χαρτί, ο αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός τριών (2) ημερών από την ημερομηνία της αγοράς, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Προγράμματος Μελών Λευκό Χαρτί. Στην περίπτωση αυτή η Λευκό Χαρτί  επιστρέφει σε αυτόν το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε υπό τον όρο ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή Μέλους Λευκό Χαρτί μέχρι και την ημερομηνία ακύρωσης του μοναδικού κωδικού δώρου.

• Το ποσό της συνδρομής προορίζεται να συμβάλει στη λειτουργία και βιωσιμότητα του Λευκό Χαρτί και καλύπτει δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ειδικά σχεδιασμένων για την υποστήριξη του Λευκό Χαρτί, τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους, τα έξοδα έκδοσης Κάρτας Μέλους, τα γενικά έξοδα λειτουργίας του Προγράμματος Μελών Λευκό Χαρτί και το Φ.Π.Α. Για το λόγο αυτόν, το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς από το Λευκό Χαρτί, δεν συμψηφίζεται ούτε ανταλλάσσεται. Σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας Μέλους πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Κάρτας Μέλους, το καταβληθέν ποσό της συνδρομής δεν δύναται να συμψηφιστεί με την αξία της νέας συνδρομής.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

dots background image

Newsletter

Θα σας κρατάμε ενήμερους για νέα και δραστηριότητες